Ασφάλεια & Ποιότητα

ΦΕΚ 1996/Β/2011    Α.Υ.Ο. 30/077/1964/2011

Επισήμανση : Επισήμανση μπύρας που διατίθεται στην ελληνική αγορά

ΦΕΚ 2658/Β/2013   Α.Υ.Ο. 30/077/3155/2013

Επισήμανση : Τροποποίηση της άνω υπουργικής απόφασης (Η αναγραφή του Ζυθοποιείου είναι προαιρετική)

Κανονισμός 1331/2008

Πρόσθετα, ένζυμα, αρωματικές ύλες : Για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων

Κανονισμός 234/2011

Πρόσθετα, ένζυμα, αρωματικές ύλες : Σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες

Κανονισμός 562/2012

Ένζυμα : για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 234/2011 όσον αφορά συγκεκριμένα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτίμηση επικινδυνότητας των ενζύμων τροφίμων

Κανονισμός 1333/2008

Πρόσθετα (με χρωστικές και γλυκαντικές) :Αφορά στα πρόσθετα των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών και των γλυκαντικών Παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ: Υποκατηγορία: 14.2.1 Μπύρα και ποτά βύνηςκοινοτικοί κατάλογοι εγκεκριμένων προσθέτων

Κανονισμός 1129/2011

Πρόσθετα (με χρωστικές και γλυκαντικές) : Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα τροφίμων Μέρος Ε Κατηγορία 14.2: Ποτά με αλκοόλη, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων προϊόντων με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη ή χωρίς αλκοόλη Υποκατηγορία: 14.2.1 Μπύρα και ποτά βύνης

Κανονισμός 470/2012

Πρόσθετα (Πολυδεξτρόζη) : Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την χρήση πολυδεξτρόζης (Ε1200) στην μπύρα.

Μόνο σε μπύρες μειωμένων θερμίδων και χαμηλής περιεκτικότητος σε αλκοόλη.

 Κανονισμός 471/2012

Πρόσθετα (Λυσοζύμη) : Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την χρήση της λυσοζύμης (Ε1105) στην μπύρα. Μόνο σε μπύρες μη δεκτικές σε παστερίωση και αποστειρωτική διήθηση.

Κανονισμός 231/2012

Πρόσθετα (με χρωστικές και γλυκαντικές) : Σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Κανονισμός 1334/2008

Αρωματικές ύλες : Για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του

Κανονισμός 2232/1996

Αρωματικές ύλες : Σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων

Κανονισμός 872/2012

Αρωματικές ύλες : για την έγκριση του καταλόγου αρτυματικών υλών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την εισαγωγή του καταλόγου αυτού στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1565/2000 της Επιτροπής και της απόφασης 1999/217/ΕΚ της Επιτροπής

Κανονισμός 873/2012

Αρωματικές ύλες : για μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο αρωματικών υλών και πρώτων υλών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου.

Κανονισμός 1332/2008

Ένζυμα : Για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97. Εγκεκριμένα πρωτεολυτικά ένζυμα για μπύρες που δεν παρασκευάζονται αποκλειστικά από βύνη κριθαριού

Παπαΐνη

Κρυσταλλάση

Κολλουπουλίνη

Πρόπυλο-ολιγοπεπτιδάση

Κανονισμός 1056/2012

Ένζυμα : για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ένζυμα τροφίμων όσον αφορά στα μεταβατικά μέτρα

Φ.Ε.Κ. 375/Β/2005   Υ.Α. 12/2005

Πρώτες ύλες : Όροι παραγωγής ζύθου με χρήση βύνης κριθής και βύνης σίτου καθώς και των σχετικών ελέγχων των ζυθοποιείων.

Φ.Ε.Κ. 375/Β/2005   Υ.Α. 13/2005

Πρώτες ύλες : Καθορισμός των ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθής και βύνης σίτου.

Φ.Ε.Κ. 251/Β/2005   Υ.Α. 550/2004

Πρώτες ύλες : Παραγωγή μπύρας με προσθήκη σιροπιού γλυκόζης.

Φ.Ε.Κ. 251/Β/2005   Υ.Α. 598/2004

Πρώτες ύλες : Όροι παραγωγής ζύθου καθώς και τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση και άλλων εκτός της βύνης κριθής, πρώτων υλών και συγκεκριμένα σακχάρων.

Φ.Ε.Κ. 1383/Β/2004   Υ.Α. 243/2004

Πρώτες ύλες : Έγκριση παραγωγής μπύρας με προσθήκη ζάχαρης.

Φ.Ε.Κ. 1383/Β/2004   Υ.Α. 244/2004

Πρώτες ύλες : Έγκριση παραγωγής μπύρας με προσθήκη σιροπιού μαλτόζης.

Φ.Ε.Κ. 2601/Β/2009   Υ.Α. 389/2009

Πρώτες ύλες : Καθορισμός ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό με κριθή ή σίτο.

Φ.Ε.Κ. 2589/Β/2009   Υ.Α. 390/2009

Πρώτες ύλες : Αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό με κριθή ή σίτο.

Φ.Ε.Κ. 2589/Β/2009   Υ.Α. 445/2009

Πρώτες ύλες : Καθορισμός ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση μέλιτος.

Φ.Ε.Κ. 528/Β/2010   Υ.Α. 3006674/1102/0029

Υπολογισμοί : Τρόπος υπολογισμού βαθμών PLATO στη μπύρα.

Φ.Ε.Κ. 1743/Β/2013   Απόφαση Α.Χ.Σ. 137/2013

Ορισμοί: Ορισμοί Αλκοολούχων ποτών – Τροποποίηση του άρθρου 143 και αντικατάσταση του άρθρου 144 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. (Άρθρο 1 σελίδες 24959, 24960)