Γενική νομοθεσία

Κανονισμός 178/2002

Υγιεινή των τροφίμων : για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

Κανονισμός 852/2004   HACCP

Υγιεινή των τροφίμων : για την υγιεινή των τροφίμων

ΦΕΚ 1187/Β/2006

Υγιεινή των τροφίμων : Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Κανονισμός 1169/2011

Επισήμανση : σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής

Κανονισμός 1924/2006

Επισήμανση : σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα

Κανονισμός 1925/2006

Επισήμανση : σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα

ΦΕΚ 199/Α/1999   Ν. 2741

ΕΦΕΤ : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ 685/Β/2003   ΚΥΑ 121

ΕΦΕΤ : Ρύθμιση επί μέρους ζητημάτων που αφορούν στην κατάσχεση τροφίμων και την διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Κανονισμός 1935/2004   Νόμος πλαίσιο

Υλικά σε επαφή με τρόφιμα : Σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση

των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ

Κανονισμός 10/2011   Αφορά και σε πλαστικά παρεμβύσματα πωμάτων

Υλικά σε επαφή με τρόφιμα: για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Αναθεωρήσεις: 1282/2011, 1183/2012, 202/2014

Κανονισμός 1895/2005   Αφορά και σε εσωτερικές επικαλύψεις κουτιών

Υλικά σε επαφή με τρόφιμα : για περιορισμό της χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Κανονισμός 1829/2003

Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί : Για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές. Συμπληρώνεται με τον κανονισμό 641/2004.

Κανονισμός 1830/2003

Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί – επισήμανση : σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ

Οδηγία 2010/13

Για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) – Κεφάλαιο ΙΙΙ άρθρο 5.