ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν προτεραιότητα για εμάς. Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία θα πρέπει να διαβάζεται σαν ενιαίο κείμενο με την Πολιτική Cookies η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική»), με σκοπό να ενημερώσει εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://www.ellinikienosizithopoion.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα») και πλοηγήστε σε αυτή, προβαίνετε σε χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών και προβαίνετε σε οιαδήποτε εν γένει χρήση των υπηρεσιών, χαρακτηριστικών και λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή άλλως (εφεξής ο «Χρήστης», «εσείς», «σας»).

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;
   1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η «Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών», η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισού 102, T.K. 12241, με ΑΦΜ 999879412, Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, αρ. τηλεφώνου 698 1499350, διεύθυνση e-mail info@ellinikienosizithopoion.gr (εφεξής η «Ένωση»).
   2. Στοιχεία υπευθύνου για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων: κ. Κέλλυ Τσιχλή.
   3. Στοιχεία επικοινωνίας: Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με αποστολή Email στο info@ellinikienosizithopoion.gr
 1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και πώς;

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679 ή Γενικός Κανονισμός), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας κατά την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, την επικοινωνία σας με την Ένωση μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα, ή άλλως, εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτους, ή/και με αυτοματοποιημένα μέσα.

Ενδεικτικά συλλέγουμε για εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
– Δεδομένα Ταυτότητας: (ονοματεπώνυμο) που μας χορηγείτε, όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα.
– Δεδομένα Επικοινωνίας: (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email και, προαιρετικά, το κινητό σας τηλέφωνο) τα οποία μας χορηγείτε όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα.
– Δεδομένα μέσω Cookies όπως αναφέρεται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies.

 1. Ποιος ο σκοπός και ποια η νομική βάση της κάθε επεξεργασίας;

Η Ένωση και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει όλες τις αρχές επεξεργασίας του Γενικού Κανονισμού (ενδεικτικά νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η Ένωση προστατεύει και διασφαλίζει όλα τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούνται από την Ένωση μέσω της Ιστοσελίδας.

Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένα Νομική Βάση Επεξεργασίας
Επικοινωνία με την Ένωση μετά από πρωτοβουλία του Χρήστη της Ιστοσελίδας
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας:
(α) για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αιτήματα επικοινωνίας που μας υποβάλλετε οικειοθελώς μέσω της φόρμας επικοινωνίας η οποία είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας και
(β) να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε συνέχεια της υποβολής του αιτήματός σας κατά τα ανωτέρω μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Δεδομένα ταυτότητας:
Το ονοματεπώνυμό σαςΔεδομένα Επικοινωνίας:
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό σας τηλέφωνο (εφόσον μας το χορηγήσετε, ως προαιρετικό στοιχείο)

Δεδομένα που μας χορηγείτε στο περιεχόμενο του μηνύματός σας:
Η φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνει και ένα πεδίο στο οποίο ο Χρήστης μπορεί να συμπληρώσει ελεύθερα το μήνυμά του προς την Ένωση. Σας ενθαρρύνουμε να εισάγετε μόνον εκείνα τα στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσετε με την Ένωση και να μην περιλαμβάνετε στο μήνυμά σας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (π.χ. δεδομένα υγείας) ή κάθε άλλο στοιχείο το οποίο δεν είναι απολύτως απαραίτητο για το σκοπό της επικοινωνίας με την Ένωση. Δεν μπορούμε (και δεν έχουμε υποχρέωση) να ελέγξουμε τη νομιμότητα του περιεχομένου του μηνύματός σας και η Ένωση ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματός σας είναι παράνομο ή/και σε περίπτωση που μας χορηγήσετε προσωπικά δεδομένα τα οποία είτε δεν σχετίζονται ή είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα για το σκοπό της επικοινωνίας μας μαζί σας.

Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την επεξεργασία του αιτήματός σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και της διενέργειας επικοινωνίας μαζί σας.

Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε με επικοινωνία στα στοιχεία της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Διευκρινίζεται ότι η αποστολή αιτήματος από εσάς για επικοινωνία δεν αποτελεί εγγραφή σε κάποια βάση newsletter.

 1. Πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  1. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και για όσο τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα (π.χ. όταν επικοινωνείτε με την Ένωση μέσω της Ιστοσελίδας, τα δεδομένα θα διατηρούνται μόνον για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας επικοινωνίας).
  2. Περαιτέρω, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη νομική μας κάλυψη σε περίπτωση κάποιας διένεξης στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και για τη διαχείριση από την Ένωση τυχόν εννόμων αξιώσεων (π.χ. εξωδικαστική διαφορά, διαφορά ενώπιον δικαστηρίων ή/και εισαγγελικών ή άλλων αρχών), για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται έννομα συμφέροντα της Ένωσης ή/και δεν υφίσταται έννομη υποχρέωση τήρησής τους κατά τα ανωτέρω. Για την άσκηση του δικαιώματος σας παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα στην παρούσα Πολιτική.
  4. Σε κάθε περίπτωση, για όσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας, αυτά είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια, σύμφωνα και με τα μέτρα ασφαλείας του άρθρου 8 κατωτέρω.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και ποιες είναι οι διαδικασίες για την άσκηση τους;
  1. Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Ένωσης.
  2. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε (κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός) είναι τα εξής: δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), δικαίωμα φορητότητας (άρθρο 20), δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21), δικαίωμα ανθρώπινης παρέμβασης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22).
  3. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.
  4. Δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε έχουμε δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.
  5. Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω.
  6. Καταγγελία σε Εποπτική αρχή: Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική Εποπτική Αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας για την εξεύρεση λύσης στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr), Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, 2106475600, φαξ. 210 6475628.
 1. Ποιοι είναι οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας;
  1. Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας, η Ένωση συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της Ιστοσελίδας μας, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του Χρήστη, την υποβολή από εσάς της φόρμας επικοινωνίας με την Ένωση κλπ. Ενδεικτικά, στις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες περιλαμβάνεται και η εταιρεία που υποστηρίζει τεχνικά και φιλοξενεί τεχνικά την Ιστοσελίδα κλπ.
  2. Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων.
  3. Διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση που μέσω της Ιστοσελίδας μας οδηγείστε σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη της Ένωσής μας, η Ένωση ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους διαχειριστές των τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες εισέρχεστε. Ως εκ τούτου, καλείστε να συμβουλεύεστε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε.
  4. Η Ένωση διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα της Ένωσης.
  5. Τέλος, ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε φορείς επιβολής του νόμου, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.
 1. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;
 1. Η Ένωση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία (π.χ. Firewalls, Access rights control, domain controller, lan segmentation, antivirus, partially encrypted information).
 2. Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Ένωση τα διαχειρίζεται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ένωσης που τελεί υπό τον έλεγχό της και μόνο κατ’ εντολήν της και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Ένωση επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Ένωση μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της Ιστοσελίδας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Ένωση ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.
 1. Επιβεβαίωση ενηλικότητας

Η Ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών. Για να διαπιστώσουμε την ηλικία σας, και πριν σας δοθεί πρόσβαση σε αυτήν, σας υποβάλλουμε ερώτημα σχετικά με την χρονολογία γέννησής σας. Το εν λόγω στοιχείο απαιτείται αποκλειστικά και μόνον για την επιβεβαίωση της ενηλικότητάς σας προ της εισόδου σας στην Ιστοσελίδα (στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Ένωσης) και η Ένωση δεν το αποθηκεύει ούτε το χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς. Σας παρακαλούμε να μη μας δίνετε κανένα προσωπικό σας δεδομένο εάν είστε κάτω των 18.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια

 1. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν ισχύοντες νόμοι, οδηγίες, ή τεχνικές απαιτήσεις ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην Πολιτική Απορρήτου μας με δημοσίευση της στην ιστοσελίδα μας. Επίσης, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα σελίδα.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ!

Είστε σε ηλικία άνω των 18 ετών για να μπορείτε να πιείτε νόμιμα αλκοόλ;

Λυπούμαστε, θα πρέπει να έχετε ηλικία άνω των 18 ετών για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.