Φ.Ε.Κ. 80/A/2017  N.4474/2017

Αφορά στην δυνατότητα συστέγασης και συλλειτουργίας των Ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση καθώς με μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Άρθρο 17 σελίδα 1147.

Φ.Ε.Κ 134/A/1922    N. 2963/1922

Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων

Φ.Ε.Κ 183/Α/1922   Β.Δ. 28/9/1922

Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.

Φ.Ε.Κ.384/Α/1923   Ν.Δ.29/12/1923

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.

Φ.Ε.Κ. 23/Β/1951     Υ.Α. 3460/1951

Περί αυξήσεως του φόρου καταναλώσεως βύνης.

Φ.Ε.Κ. 554/Β/1979    Υ.Α. 10690/1980

Περί καθορισμού ανωτάτων ορίων προστίμων παραβάσεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.

Φ.Ε.Κ. 243/Α/1980   Π.Δ. 965/1980

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Β.Δ. της 28-9-1922 «Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων».

Φ.Ε.Κ. 90/Α/1989    Ν. 1839/1989

Τροποποίηση διατάξεων νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις.

«Ο ζύθος που διατίθεται από τους ζυθοποιούς για την εσωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή, πρέπει να έχει αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους τουλάχιστον 7 και βαθμό ζύμωσης τουλάχιστον 40 και η αλκοόλη που περιέχεται σε αυτόν να προέρχεται αποκλειστικά από την αλκοολική ζύμωση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή του.»

Μπύρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη: πρέπει να έχει αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους τουλάχιστον 2 και αλκοόλη μέχρι 1,5% κ.ο.

Μπύρα χωρίς αλκοόλη: πρέπει να έχει αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους τουλάχιστον 2 και αλκοόλη μέχρι 0,7% κ.ο.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αποστολής μπίρας σε άλλο κράτος μέλος ή εξαγωγής σε τρίτη χώρα, τα όρια που αναφέρονται στην αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους, το βαθμό ζύμωσης και τον αλκοολικό τίτλο είναι δυνατό να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ώστε η μπίρα να είναι σύμφωνη με τη χώρα προορισμού.

Φ.Ε.Κ. 177/Α/1991    Π.Δ. 483/1991

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. της 28-9-1922 (Α’ 183) «Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 965/80 (Α’243).

Οδηγία 2008/118

Σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 1992/12

Οδηγία 1992/83    Οδηγία των δομών

Για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά

Οδηγία 1992/84    Οδηγία των συντελεστών

Για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη

Φ.Ε.Κ. 34/Β/1991    Υ.Α. 3000175/35/0098

Αναστολή της ισχύος της 3002243/1239/0029/19-4-89 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικής έγκρισης, δύναται να επιτραπεί η εξαγωγή ζύθου σε κουτιά ή φιάλες που προοριζόταν για εφοδιασμούς πλοίων

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένες ποσότητες, ύστερα από σχετική έγκριση επιτρέπεται η εξαγωγή ζύθου που έχει επισημανθεί για την εσωτερική αγορά

Φ.Ε.Κ. 34/Β/1991    Υ.Α. 3000102/34/0098

Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για παράδοση βύνης σε περίπτωση εξαγωγής ζύθου στην αλλοδαπή από βύνη φορολογημένη.

Φ.Ε.Κ. 925/Β/1991    Υ.Α. 3018303/2439/0098

Τροποποίηση της 3000102/34/0098/9-1-91 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός των όρων και διατυπώσεων για παράδοση βύνης σε περίπτωση εξαγωγής ζύθου στην αλλοδαπή από βύνη φορολογημένη.

Φ.Ε.Κ. 48/Α/1993    N. 2127/1993

Εναρμόνιση πρός το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνρών και άλλες διατάξεις

Φ.Ε.Κ. 544/Β/2002    Υ.Α. Φ.318/216

Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής αδείας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων.

Φ.Ε.Κ. 265/Α/2001    Ν. 2960/2001

Εθνικός Τελωνειακός κώδικας (Άρθρα 79-89)

Φ.Ε.Κ. 86/Α/2012    Ν. 4072/2012

‘Αρθρο 229: Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών εργαστηρίων – εργασίες Ζυθοποιείων

Επιτρέπεται στους ζυθοποιούς, υπό προϋποθέσεις, η παραγωγή και εμφιάλωση ελεύθερων αλκοόλης ποτών, καθώς και η εμφιάλωση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Φ.Ε.Κ. 129/Α/2015   Ν. 4337/2015

Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Άρθρο 9 Παράγραφος 2: Καταργείται η έγκριση από το Γ.Χ.Κ.  των ετικεττών του εγχωρίως παραγόμενου ζύθου πρός διάθεση στην εγχώρια αγορά

Άρθρο 9 Παράγραφος 3 : Προκειμένου για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά νέου τύπου ζύθου προβλέπεται διαδικασία γνωστοποίησης με κατάθεση σχετικού φακέλλου στην εποπτεύουσα το Ζυθοποιείο Χημική υπηρεσία