Ανακοίνωση Διεξαγωγής Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Διαγωνισμού

Αθήνα, 13/3/2018

 

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών διενεργεί διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εκτελεστικού οργανισμού για την υλοποίηση του Προγράμματος Προώθησης Εξαγωγών στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014, με τίτλο «Δράσεις προώθησης της ελληνικής μπύρας ως ευρωπαϊκό προϊόν σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία & Κίνα)».

Ποιοι είμαστε: Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ιδρύθηκε το 2004 ως Ένωση ελληνικών ζυθοποιείων. Σήμερα τα μέλη της Ένωσης είναι 13 στο σύνολο, εκ των οποίων 2 είναι μεγάλα Ζυθοποιεία και 11 μικροζυθοποιεία. Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών αποτελεί επίσης μέλος της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης, «Brewers of Europe».

Ο προϋπολογισμός του έργου θα επενδυθεί σε 3 σωρευτικά προγράμματα/ δράσεις και ανέρχεται σε:
ΗΠΑ: 600.000 ευρώ, Αυστραλία : 400.000 ευρώ & Κίνα : 800.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Σύνολο προϋπολογισμού: 1.800.000€.
Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι 3 χρόνια.

Στόχοι του προγράμματος:

– Επαγρύπνηση και ενημέρωση για την κουλτούρα μπύρας στις συγκεκριμένες αγορές, ανά κοινό-στόχο

– Αύξηση πωλήσεων της ελληνικής μπύρας στις αγορές-στόχο

Κοινό – στόχος :

Κοινό στόχος: Το κοινό στόχος σε κάθε αγορά θα είναι B2B αγοραστές στους κλάδους τροφίμων & ποτών και καταναλωτές

Προτεινόμενες δράσεις :

  1. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ Μπύρας & Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων & Ποτών κάθε χρόνο
  2. Ενέργειες Β2Β ( συναντήσεις με εισαγωγείς κλπ.)
  3. Ενέργειες B2C ( γευστικές δοκιμές κλπ.) & social media & ενέργειες PR

Το πρόγραμμα θα έχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση και θα υλοποιηθεί κατά κύριο λόγο από τον εκτελεστικό οργανισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, και πληροί τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ειδικότερα αναλύονται στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Oι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο του έργου.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: Υπηρεσίες σχεδιασμού, τεκμηρίωσης, συντονισμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και υποστήριξης για την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος, Συντονισμός προμηθευτών και υπεργολάβων, Διοικητική και οικονομική διαχείριση του προγράμματος, Διαχείριση τιμολογίων, συμβάσεων & δικαιολογητικών, Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων, Σύνταξη αναφορών για το φυσικό και για το οικονομικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήριο για την ανάδειξη/επιλογή του εκτελεστικού οργανισμού, που θα επιλεγεί για να υλοποιήσει το ως άνω πρόγραμμα, θα αποτελέσει η υποβολή από αυτόν της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη, προσφοράς, ήτοι της καλύτερης προσφοράς από άποψη αναλογίας τιμής – ποιότητας.

Η εμπειρία των υποψηφίων στην προετοιμασία και υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν, όπως και η εμπειρία τους στις προαναφερθείσες αγορές- στόχο σε αντίστοιχα προγράμματα

Χρονοδιάγραμμα:

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 29 Μαρτίου 2018 στις 15.00μμ στην έδρα της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, Λ. Κηφισού 107, Αιγάλεω 122 41, είτε με συστημένη επιστολή, είτε με courier.
– Ενεργοποίηση σύμβασης έργου: προϋποθέτει την έγκριση της πρότασης από την ΕΕ
(γνωστοποίηση για έγκριση πρότασης από την ΕΕ : Οκτώβριος 2018- στην περίπτωση έγκρισης του προγράμματος θα τρέξει την περίοδο Ιανουάριος 2019-Δεκέμβριος 2021)

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών και συγκεκριμένα:

στην κα Κέλλυ Τσιχλή
Υπεύθυνη Γραφείου & Επικοινωνίας
e-mail: info@ellinikienosizithopoion.gr
τηλέφωνο: 698 1499350

 

 

ΝΕΑ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ!

Είστε σε ηλικία άνω των 18 ετών για να μπορείτε να πιείτε νόμιμα αλκοόλ;

Λυπούμαστε, θα πρέπει να έχετε ηλικία άνω των 18 ετών για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.