ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών ∆εδομένων

    1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η «Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών» (η «Ένωση», η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισού 102, T.K. 12241, με ΑΦΜ 999879412, ∆.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, αρ. τηλεφώνου 210 5384327 & 698 1499350, διεύθυνση email info@ellinikienosizithopoion.gr.
    1. Στοιχεία υπευθύνου για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων: κ. Κέλλυ Τσιχλή
    1. Στοιχεία επικοινωνίας: Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:

α) Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 210 5384327 & 698 1499350, ∆ευτέρα έως Παρασκευή 09:00 πμ – 17:00 μμ.

β) Με αποστολή Email στο info@ellinikienosizithopoion.gr

γ) Με αποστολή απλού ταχυδρομείου στην ∆/νση ταχυδρομείου: Λεωφόρος Κηφισού 102, T.K. 12241, Αιγάλεω

2.∆εδομένα που υφίστανται επεξεργασία και σκοπός επεξεργασίας

Η Ένωση θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων σας που δηλώθηκαν στην αίτηση εισόδου μέλους ως στοιχεία νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ιδιότητα για τους κατωτέρω σκοπούς:

(α) Η Ένωση συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα σας κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης εισόδου της Εταιρείας ως μέλους της Ένωσης, ως απαραίτητο στοιχείο για να ληφθούν μέτρα κατά το προσυμβατικό στάδιο, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εταιρείας, ήτοι νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας για την υποβολή της αίτησης και επεξεργασία των στοιχείων από την Ένωση για την λήψη της απόφασης περί εγγραφής ή όχι ως μέλους βάσει του Καταστατικού της, καθώς και επικοινωνία μαζί σας για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

(β) Εφόσον η Εταιρεία γίνει μέλος της Ένωσης, η τελευταία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως απαραίτητα στοιχεία για την συμμετοχή της Εταιρείας και την εκπροσώπησή της ως μέλους στην Ένωση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης εγγραφής του μέλους, καθώς και της επικοινωνίας μαζί σας για τον σκοπό της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της Ένωσης και της εκπλήρωσης των σκοπών αυτής, βάσει του Καταστατικού της και του νόμου.

3.Χρόνος τήρησης των δεδομένων

    1. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα.

3.2. Περαιτέρω, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη νομική μας κάλυψη σε περίπτωση κάποιας διένεξης καθώς και για τη διαχείριση από την Ένωση τυχόν εννόμων αξιώσεων (π.χ. εξωδικαστική διαφορά, διαφορά ενώπιον δικαστηρίων ή/και εισαγγελικών ή άλλων αρχών), για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3.3. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται έννομα συμφέροντα της Ένωσης ή/και δεν υφίσταται έννομη υποχρέωση τήρησής τους κατά τα ανωτέρω. Για την άσκηση του δικαιώματος σας παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα στην παρούσα Πολιτική.

3.4. Σε κάθε περίπτωση, για όσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας, αυτά είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια, σύμφωνα και με τα μέτρα ασφαλείας του άρθρου 5 κατωτέρω.

4.Ποια είναι τα δικαιώματά σας και ποιες είναι οι διαδικασίες για την άσκηση τους;

4.1. Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Ένωσης.

4.2. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε (κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός) είναι τα εξής: δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), δικαίωμα φορητότητας (άρθρο 20), δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21), δικαίωμα ανθρώπινης παρέμβασης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22).

4.3. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.

4.4. ∆εν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε έχουμε δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

4.5. Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω.

4.6. Καταγγελία σε Εποπτική αρχή: Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική Εποπτική Αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας για την εξεύρεση λύσης στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠ∆ΠΧ (www.dpa.gr), Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, 2106475600, φαξ. 210 6475628.

5.Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;

5.1. Η Ένωση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

5.2. Τα προσωπικά σας δεδομένα τα διαχειρίζεται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ένωσης που τελεί υπό τον έλεγχό της και μόνο κατ’ εντολήν της και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας, η Ένωση επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Ένωση μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων.

6.Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

∆ιατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν ισχύοντες νόμοι, οδηγίες, ή τεχνικές απαιτήσεις ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην Πολιτική Απορρήτου μας με email.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ!

Είστε σε ηλικία άνω των 18 ετών για να μπορείτε να πιείτε νόμιμα αλκοόλ;

Λυπούμαστε, θα πρέπει να έχετε ηλικία άνω των 18 ετών για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.